Privacyverklaring

Privacyverklaring

Pilates Studio Balans, gevestigd aan Molenlaan 37L, 2251 CC Voorschoten, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
www.pilatesstudiobalans.nl
Molenlaan 37L
2251 CC Voorschoten
071-5618223

S. Temmink is de Functionaris Gegevensbescherming van Pilates Studio Balans, zij is te bereiken via info@pilatesstudiobalans.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Pilates Studio Balans verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Voor- en achternaam
– Geslacht
– Adresgegevens
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Pilates Studio Balans verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– de status van uw gezondheid, teneinde onze lessen hierop aan te kunnen passen

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Pilates Studio Balans verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

– Het afhandelen van uw betaling
– U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
– U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten

Geautomatiseerde besluitvorming

Pilates Studio Balans neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar iemand (bijvoorbeeld een medewerker van Pilates Studio Balans) tussen zit. Pilates Studio Balans gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: een Laptop met als doel te kunnen factureren en een rooster te maken met minimale gevolgen voor de betrokkenen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Pilates Studio Balans bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

Persoonsgegevens  7 jaar, verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst
Personalia  7 jaar, verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst
NAW gegevens  7 jaar, verplichte bewaartermijn voor de belastingdienst
Gezondheid  voor de duur van de verbintenis

Delen van persoonsgegevens met derden

Pilates Studio Balans verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pilates Studio Balans en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@pilatesstudiobalans.nl. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Pilates Studio Balans wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Pilates Studio Balans neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Pilates Studio Balans gebruikt geen cookies.

Wijzigingen privacy beleid

Pilates Studio Balans heeft ten allen tijde het recht dit privacybeleid te wijzigen.

Privacybeleid andere websites

Op www.pilatesstudiobalans.nl zijn links opgenomen naar andere websites. Wij zijn echter niet verantwoordelijk voor het privacy beleid van deze websites.